brume, brouillard
民族mínzúnation, ethnie
小數民族少数民族shǎoshù mínzúminorité nationale
特點特点tèdiǎnparticularité
miàotemple
旅游lǚyóu(faire du) tourisme
游客yóukètouriste
蜜月mìyuèlune de miel
shěngprovince
雲彩云彩yúncǎinuage (synon.)
和尚héshangmoine
陽光阳光yángguāngrayon de soleil
山頂山顶shāndǐngsommet de montagne
bèidos
愿望yuànwàngsouhait, désir
mèngrêve
夢想梦想mèngxiǎngaspiration, rêve,
rêver de
菩薩菩萨púsàbouddha
題議提议tíyìproposer
grimper, ramper
保證保证bǎozhèngpromettre
保護保护bǎohùprotéger
證明证明zhèngmíngprouver, preuve
xǐngse réveiller
叫醒jiàoxǐngréveiller (qqn)
做夢做梦zuòmèngrêver
zhuāsaisir, attraper
相愛相爱xiāng'àis'aimer
xiǎngfaire du bruit
承認承认chéngrènreconnaître (1faute...)
保佑bǎoyòuprotéger (par 1 divinité)
永遠永远yǒngyuǎntoujours
所有suǒyǒutout
自從自从zìcóngdepuis
度蜜月dù mìyuèpasser la mune de miel
不像話不像话bú xiàng huàextravagant, pas raisonnable
不算話说不算话shuōhuà bú suàn huàne pas tenir parole
哭鼻子kū bízipleurnicher